protected design & concept


Alle afbeeldingen, ontwerpen en concepten van Daddy Proof® zijn beschermd. Alle daarmee samenhangende (intellectuele) eigendomsrechten waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, modelrechten en auteursrechten berusten uitsluitend bij Daddy Proof®. Daddy Proof® behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.